Đăng ký tài khoản nhà cung cấp

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ cưới trên mate.vn

  • Truy cập khu vực quản trị viên cá nhân của bạn
  • Sử dụng mặt tiền cửa hàng chung để quảng bá dịch vụ của bạn
  • Thúc đẩy thành công kinh doanh dịch vụ cưới
* Lưu ý: Để đảm bảo thông tin chính xác cho khách hàng và người dùng, nếu nhà cung cấp nào không đăng nhập trong thời gian 07 ngày kể từ lần đăng nhập cuối, thì hệ thống sẻ tạm ẩn các dịch vụ và nhà cung cấp đó khỏi hệ thống.